این مونو پمپ جهت تخلیه بشکه ها و مخازنی که در بالای آن‌های در تخلیه و یا دریچه آدم رو تعبیه شده‌است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مونو پمپ ها، صفحه نگه‌دارنده بالای پمپ مانند فلنچ بر روی در مخزن بسته می‌شود. ارتفاع لوله تخلیه در این نوع از طراحی مونو پمپ می‌تواند تا 10 متر نیز طراحی شود. با توجه به سفارش درخواستی و طراحی انجام شده، مواد درون مخزن را می‌توان یا از طریق فلنچ خروجی 90 درجه‌ی بالای مونو پمپ که در بیرون از مخزن واقع شده‌است تخلیه نمود و یا اینکه میتوان خروجی مونو پمپ را از داخل به یکی از فلنچ‌های موجود بر روی دیواره مخزن متصل نمود و مواد را تخلیه کرد.

مونو پمپ عمودی با صفحه نگه‌دارنده فلنچی