در مونو پمپ های پمپ پاژ با توجه به میزان حساسیت و ریسک موجود در صورت نشتی مواد منتقل شده، دمای مواد انتقالی و درجه حفاظتی محیط استقرار مونو پمپ، از دو نوع سیستم آب بندی مرسوم در صنعت استفاده می‌شود:

سیستم آب بندی مکانیکی (Mechanical seal)

سیستم آب بندی نواری (Packing gland seal)

آب بند های مکانیکال سیل دارای درجه اطمینان بالاتری از گلند پکینگ‌ها هستند و در مواردی که از مونو پمپ های این شرکت جهت انتقال مواد پرخطر استفاده شود، حتماً بایستی از این نوع سیستم آب بندی استفاده نمود.

دوره تعمیر و نگهداری در سیستم‌های گلند پکینگ کوتاهتر است و مونو پمپ بایستی تعداد دفعات بیشتری در یک بازه زمانی مشخص جهت تعمیرات، مونتاژ و دمونتاژ شود ولی هزینه اولیه در خرید این سیستم به مراتب پایین‌تر است.

در مونو پمپ های استاندارد تولیدی شرکت رایبد انرژی از سیستم مکانیکال سیل استفاده می‌شود.

سیستم آب بندی پمپ