مونو پمپ های پمپ پاژ اغلب برای انتقال سیالاتی با ویسکوزیته و غلظت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجایی که غلظت اکثر مواد با دما تغییر می‌کند گاهی ممکن است که با توجه به شرایط محیطی و کاهش دمای سیال، غلظت سیال به قدری افزایش یابد که از مشخصات سیال عنوان شده در هنگام طراحی مونو پمپ خارج شده و در نتیجه دبی و ظرفیت مونو پمپ کاهش یابد. بنابراین لازم است که سیال در ورود به مونو پمپ و در عملیات فشار افزایی در طول مسیر استاتور گرم شود تا بهتر سیال جاری شود و تغییرات جریانی در مسیر انتقال وجود نداشته باشد.

سیستم‌های کنترل دمای سیال مونو پمپ