در مواردی که از مونو پمپ‌ پمپ پاژ استفاده می‌شود و در آن ناپایداری جریانی فراوانی در ظرفیت مونو پمپ وجود دارد و یا امکان شوک جریان در مسیر دهش مونو پمپ محتمل است، پیشنهاد رایبد انرژی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی مونو پمپ و بهبود شرایط پایداری عملکرد، استفاده از سیستم کنترل جریان حداقلی (MINIMMUM FLOW BYPASS) است. این طرح پیشنهادی، نوعی سیستم کنترلی مکانیکی هوشمند جهت مونو پمپ های پمپ پاژ است. در این سیستم با استفاده از یک شیر کنترلی، همواره میزان دبی عبوری از مونو پمپ ثابت می‌ماند. این سیستم فقط در هنگامی که جریان به صورت ناپایدار باشد وارد عمل می‌شود و در مواقعی که وضعیت فشار و یا مصرف جریان در سیستم به صورت عادی باشد از مدار لوله کشی و پایپینگ مونو پمپ خارج می‌شود.

سیستم کنترلی جریان حداقل MINIMMUM FLOW BYPASS پمپ پاژ