در برخی از کاربردها با توجه به شرایط فرآیندی نیاز است که ظرفیت مونو پمپ های موجود در واحد تغییر نماید ولی گستره وسیعی از تغییر ظرفیت مونو پمپ در آن واحدها مورد نیاز نیست و اکثرا کارکرد مونو پمپ در چند نقطه کاری خاص انجام می‌شود. در اینگونه واحدها برای کاهش پیچیدگی سیستم و همچنین قیمت ارزانتر مونو پمپ پمپ پاژ، می‌توان از گیربکس‌های دور متغیر کلاچ دار و یا تسمه پولی با سیستم پولی‌ متغیر استفاده نمود. البته پیشنهاد طراحان رایبد انرژی جهت کاربردهایی که طرح توسعه واحد در آینده‌ای نزدیک مدنظر است استفاده از سیستم‌های ظرفیت متغیر پیوسته پمپ پاژ است.

سیستم های ظرفیت متغیر پله ای پمپ پاژ