در سیستم های که امکان استفاده از موتور الکتریکی برای ایجاد توان مصرفی در مونو پمپ های پمپ پاژ وجود ندارد. استفاده از سیستم های محرک غیر الکتریکی پمپ پاژ پیشنهاد می‌شود. نیروی محرکه این مونو پمپ ها از طریق کوپل شدن شفت واسط مونو پمپ با سیستم‌های دیزلی و یا محرک هیدرولیکی تامین می‌شود. طراحان پمپ پاژ با توجه به نوع درایور موجود در سایت مشتری سایز و نوع کوپلینگ مورد نیاز جهت اتصال به درایور را طراحی و تولید می‌نمایند. استفاده از سیستم‌های محرک غیر الکتریکی پمپ پاژ معمولاً در سرچاه‌های نفت، مناطق بیابانی و کوهستانی و … استفاده می‌شود.

سیستم های محرک غیر الکتریکی پمپ پاژ