در مونو پمپ های پمپ پاژ که جهت انتقال مواد فاسدشونده مانند انواع مواد غذایی و یا سیالات رسوب‌گذار به کار برده می‌شوند به علت رعایت موارد بهداشتی و ایجاد امکان برنامه شستشوی منظم قطعات داخلی مونو پمپ، از طرح سیستم شستشوی سریع پمپ پاژ استفاده می‌شود. در این طرح بدون نیاز به دمونتاژ مونو پمپ امکان شستشوی قطعات حساس و محفظه مکش مونو پمپ پمپ پاژ وجود دارد.

مونو پمپ های پمپ پاژ با سیستم شستشوی سریع