در این طرح از مونو پمپ های پمپ پاژ، جهت حفاظت بیشتر موتور و گیربکس از محفظه یاتاقان جداگانه‌ای در مسیر شفت رابط استفاده می‌شود تا نیروهای محوری و شعاعی ناشی از لنگی چرخش روتور درون استاتور مونو پمپ را خنثی نماید و طول عمر درایورها را افزایش دهد.
در مدل‌های بزرگ مونو پمپ های پمپ پاژ این طرح به صورت استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در موارد استفاده از مونو پمپ های پمپ پاژ که بهره‌بردار در آینده قصد تغییر نوع درایور را دارد استفاده از این طرح به ایشان پیشنهاد می‌شود.

مونو پمپ کوپل غیر مستقیم پمپ پاژ دارای محفظه یاتاق